المنت های U شکل و W شکل دی سیلیسید مولیبدن با قابلیت کارکرد تا دمای  ۱۸۰۰ºC در هوا
√ در ابعاد و شکل های مختلف قابل سفارش است.
√ پارامتر های مهم هندسی، مطابق شکل مقابل عبارتند از:
• قطر قسمت گرم (d1)
• قطر قسمت سرد (d2)
• طول قسمت گرم (L1)
• طول قسمت سرد (L2)

• فاصله مراکز دو بازو از یکدیگر (A)