1.تعریف
این محصول سوسپانسیونی است از نانو ذرات طلا در فاز مایعی متشکل از یک رزین پایۀ آکریلیک و یک حلال آلی. سوسپانسیون H-120 عملاً قابل اعمال بصورت رنگ به هر سطحی است. پس از خشک شدن، رنگ طلایی حاصل هادی الکتریسیته می باشد. این محصول شرکت هزارۀ سوم فقط در یک نوع وبا کُد H-120 ارايه می شود.
۲٫ ویژگی ها
• غلظت و لزجت مایع، با افزودن حلال مناسب قابل تنظیم است.
• غلظت و لزجت مناسب، بستگی به روش اعمال و ضخامت مورد نیاز دارد که به طور تجربی مشخص  می شود.
• H-120 به روشهای گوناگون قابل اعمال است؛ نقاشی با قلم مو، چاپ، سیلک زنی، اسپری، ایربراش و مهرزنی از آن جمله اند.
• پس از اعمال به سطح کار، حلال به تدریج تبخیر شده رنگ در سطح کار خشک می شود. در این وضعیت لایۀ رنگ به دست آمده هادی است، لیکن اگر پس از خشکیدن رنگ، قطعه کار یا سطح آن را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه گرم کنیم، هدایت سطحی بیشتری حادث خواهد شد.
• معمولاً هدایت سطحی حدود یک □/S (زیمنس بر مربع) به سادگی قابل دسترس است.
۳٫کاربردها
کاربردهای H-120 را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
• مواردی که ایجاد خطوط یا سطوح هادی در روی یک زیر پایه مدنظر است، مانند ایجاد یک خط هادی روی یک عایق برای اتصال الکتریکی دو نقطه از مدار بر روی آن.
• مواردی که اتصال بین یک تکه هادی (مثلاً سیم نازک طلا) و یک سطح هادی مطرح است. در این کاربردها عملاً H-120 نقش اتصال الکتریکی سیم را به یک مدار به عهده دارد (شبیه لحیم کاری).
• دسته سوم مربوط به اتصالات الکتریکی به بدنه های دمای بالا می باشد.توضیح بیشتر شفاها دریافت شود.
۴٫آموزش کاربر
• این کاربردها نیازمند آموزش می باشد، در صورت نیاز مطرح شود.
۵٫توضیح مهم فنی و اقتصادی
• به دلایل مختلف، سفارش این محصول حداقل در مقدار ۵۰ گرم صورت می گیرد. با توجه به عیار ۲۴ طلای مورد مصرف، قیمت حداقل سفارش حسب قیمت طلا در بازار تغییر می ک