هسته علمی شرکت هزاره سوم از گروه زیر تشکیل می شود. لازم به ذکر است که این شرکت از تخصص تکنسین ها وکارگران فنی متعددی نیز سود می جوید.

fhbabaei@hezare-sevom.ir پروفسور فرامرز حسین بابائی، مدیر عامل
mhosseini@hezare-sevom.ir دکتر سید محسن حسینی گلگو، مدیر تحقیق و توسعه
azadinia@hezare-sevom.ir مهندس محسن آزادی نیا، پژوهشگر
mobini@hezare-sevom.ir مهندس آزاده مبینی