ترموکوپل های فهرست شده در جدول زیر آماده تحویل است.
 به صورت زوج سیم یا زوج سیم با سر جوش شده تحویل می شوند.
 ترموکوپل ها به همراه جدول “پاسخ” استاندارد مربوط ارائه می شوند.
 پارامتر های مهم در سفارش سیم ترموکوپل عبارتند از:
• جنس ترموکوپل (کد نوع ترموکوپل)
• قطر سیم ترموکوپل
• طول سیم
• نوع غلاف (درصورت لزوم)
 غلاف های ترموکوپل از آلومینا، شیشه کوارتز، کاربید سیلسیوم، نیترید بور و انواع استیل موجود است.

 جدول مربوط به ترموکوپل ها

 

ملاحظات مربوط به شرایط کاربری

خطای استاندارد

محدوده دمایی

نوع سیم

کد جنس

بازوی-

بازوی+

قابل استفاده در هوا، محیط­های حاوی اکسیژن و گاز خنثی.

۰٫۷۵% یاT>0 °C   ±۲٫۲ °C 0.2%  یا T<0 °C   ±۲٫۲ °C

۲۰۰ °C– تا  ۱۲۵۰ °C

Cr-Ni

Ni

K

کرومل

آلومل

قابل استفاده در هوا، محیط­های اکسیدکننده، احیا کننده، گاز خنثی و خلا.

± ۱٫۵ °C  یا  ۰٫۲۵%

۰ °C تا  ۱۴۵۰ °C

Pt

Pt-10Rh

S

قابل استفاده در هوا، محیط­های اکسیدکننده، احیا کننده گاز خنثی و خلا.

± ۱٫۵ °C   یا  ۰٫۲۵%

۰ °C تا ۱۴۵۰ °C

Pt

Pt-13Rh

R

قابل استفاده در هوا، محیط­های اکسیدکننده، گاز خنثی و خلا.

T>800 °C   ±۵ °C

۰ °C تا  ۱۷۰۰ °C

Pt-6Rh

Pt-30Rh

B

قابل اسستفاده در خلا، اتمسفرخنثی و هیدروژن. برای دمای زیر ۷۵۰ C° و محیط اکسیدکننده مناسب نیست.

T>1000 °C   ±۱٫۰%

۰ °C تا ۲۳۲۰°C 

W-26Re

W-5Re

C

 لوازم جانبی و خدمات مربوط به ترموکوپل ها
 سفارش ساخت ترموکوپل های محافظت شده با انواع غلاف و ویژگی های هندسی مختلف پذیرفته می شود.
 سفارش ساخت ترموکوپل با غلاف های استیل نسوز، شیشه کوارتز، آلومینا، کاربید سیلسیوم و نیترید بور پذیرفته می شود.
 سفارش ساخت ترموکوپل های زاویه دار شناور در مذاب در شکل های مختلف پذیرفته می شود.
 سفارش ساخت و تحویل سامانه های کالیبراسیون ترموکوپل پذیرفته می شود.
 مشاوره در خصوص اندازه گیری دما پذیرفته می شود.
 ترموکوپل های خیلی ظریف (قطر سیم ۰٫۰۴ mm) برای ااندازه گیری لمسی دمای سطوح حساس (مثلاً دمای سطوح ادوات الکترونیکی) موجود است.
 سیم های ویژه ارتباط ترموکوپل های مختلف با دستگاه های الکترونیکی اندازه گیری دما موجود است.