همکاران

هسته علمی شرکت هزاره سوم از گروه زیر تشکیل می شود. لازم به ذکر است که این شرکت از تخصص تکنسین ها وکارگران فنی متعددی نیز سود می جوید.

fhbabaei@hezare-sevom.ir پروفسور فرامرز حسین بابائی، مدیر عامل
mhosseini@hezare-sevom.ir دکتر سید محسن حسینی گلگو، مدیر تحقیق و توسعه
azadinia@hezare-sevom.ir مهندس محسن آزادی نیا، پژوهشگر
mobini@hezare-sevom.ir مهندس آزاده مبینی